İslamiyeti Islah projesi..Din de reform.

1928 yılında İlahiyat Fakültesi hocaları tarafından hazırlanan İslamiyeti Islah Projesinden bazı alıntılar:

– Mabetlerimiz temiz, muntazam, ziyaret ve oturmaya uygun bir hale getirilmelidir. Mabetlerde sıralar, elbiselikler tesis edilmeli ve temiz ayakkabılarla mabetlere girilmesi tercih edilmelidir. Bu, dinî ıslâhatın ibadete ait olan sıhhî şartıdır.

-İbadet lisanı Türkçe olmalıdır. Âyetlerin, duaların, hutbelerin Türkçe şekilleri kullanılmalıdır.

– İbadetlerin son derece estetik ve heyecanlı bir şekilde yapılması temin edilmelidir. Bunun için usûl dairesinde teganniye müsait müezzinler, imamlar yetiştirmek lâzımdır. Ayrıca mabetlere musiki âletlerinin kabulü dahi lâzım gelir. Mabetlerde ilâhi mahiyetinde asrî ve enstrümantal musikiye kat’î ihtiyaç vardır.

– Hutbelerin basılmış şekilleri kâfi değildir. Hitabet, okumaktan ayrı bir şeydir. Hutbelerde mühim olan nitelik doğrudan doğruya ilmî, yahut iktisadî fikirler değil, doğrudan doğruya dinî olan kıymetler ve muakaledir.Bunu verebilecek olan insanlar, hitabeti güçlü olan din filozoflarıdır. Bu üstünlükte hatiplerimiz İlahiyat Fakültesi’nde yeterince yetişinceye kadar dışarda mevcut din mütefekkirlerinden ve din filozoflarından istifade etmek lâzımdır.

– Mühim olan şey ne Kur’ân-ı Kerim’in Türkçesi, ne de bu Türkçe’nin tasnif ve tensik edilmiş şeklidir, Mühim olan şey Kur’an’ın ve islâm dininin beşeri ve mutlak mahiyetini gösteren felsefî bir bakıştır

– Bütün ıslâhatın gerçekleşmesi için ilmî bir merkez tarafından vücuda getirilecek olan tatbikat projesinin hazırlanması lâzım gelir. Bu ilim merkezi ilahiyat Fakültesidir.

(Temellerin Duruşması, Ahmet Kabaklı)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir